Heisoku dachi

Musubi dachi

Heiko dachi

Hachiji dachi

Sanchin dachi

Naihanchin dachi

Shiko dachi

Nekoashi dachi

Zenkutsu dachi
Moto dachi ("kort Zenkutsu dachi")

Kosa dachi

Sagiashi dachi