Kata Liste

ITOSU
Pin'an (Shodan - Godan)
Naihanchin (Shodan - Sandan)
Bassai-Dai
Bassai-Sho
Kosokun-Dai
Kosokun-Sho
Shiho-Kosokun
Jitte
Jiin
Jion
Wanshu
Rohai-Shodan
Rohai-Nidan
Rohai-Sandan
Chinto
Chintei
Useishi

HIGAONNA
Sanchin
Tensho
Gekisai (Ichi & Ni)
Saifa
Seienchin
Seisan
Seipai
Sanseiru
Shissochin
Kururunfa
Suparinpai

ARAGAKI
Niseishi
Sochin
Unshu

MATSUMORA
Matsukaze
Koshiki-Rohai

KIYANz
Annanko

UECHI
Shinpa

MABUNI
Juroku
Seiryu (Aoyagi)

KAKUHO (Trane Methode)
Hakucho
Nipapo
Papuren

BASSAI variationer
Matsumura-no-Bassai
Tomari-Bassai

UECHI
Higaonna-Seisan
Sanrinryu

OTHERS
Matsumura-no-Seisan
Chatan'yara-no-Kosokun
Ahnan
Heiku
Paiku
Pachu